0623996722

Algemene voorwaarden

CBsolutions

Algemene voorwaarden

 1. Definities 
  1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten en producten van cbsolutions wordt gesloten.
  2. Website: Een samenhangend geheel van internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, teksten, databases en eventueel andere media.
  3. Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van cbsolutions.

 

 1. Toepasselijkheid 
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door cbsolutions gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door cbsolutions verrichtte werkzaamheden.
  2. Door ondertekening van een overeenkomst met cbsolutions verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden van cbsolutions akkoord gaat.
  3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en cbsolutions opgenomen wordt en beiden partijen schriftelijk akkoord zijn gegaan met deze overeenkomst.
 2. Aanbieding & Acceptatie 
  1. Alle offertes en prijsopgaven die door cbsolutions gedaan zijn zijn vrijblijvend, behalve indien door cbsolutions schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
  2. Offertes en prijsopgave door cbsolutions blijven twee maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door cbsolutions. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
  3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en cbsolutions zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  4. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
  5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. Aanvang van de overeenkomst 
  1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat cbsolutions het akkoord van de opdrachtgever ontvangen heeft per e-mail.
  2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
  3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. Bij voorkeur per e-mail.
 1. Uitvoering van de overeenkomst 
  1. cbsolutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen naar goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft cbsolutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens (waarvan cbsolutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst) tijdig aan cbsolutions zijn verstrekt. Indien dit niet het geval is, heeft cbsolutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. cbsolutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat cbsolutions is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor cbsolutions kenbaar behoorde te zijn.
  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan cbsolutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  6. Opdrachtgever vrijwaart cbsolutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 1. Duur en Beëindiging 
  1. Het ontwerpen van een nieuwe website door cbsolutions voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn.
  2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen cbsolutions en de opdrachtgever wordt stilzwijgend verlengd. De onderhoudsovereenkomst kan op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
  3. cbsolutions heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met cbsolutions overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingen van de facturen binnen de afgesproken termijn.
  4. cbsolutions heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
  5. cbsolutions heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
  6. Na oplevering van de website biedt cbsolutions u een garantietermijn van twee weken. Gedurende deze twee weken worden fouten kosteloos verholpen. Na verloop van deze termijn kunt u een onderhoudscontract afsluiten of een strippenkaart aanschaffen. Een onderhoudscontract en/of strippenkaart garandeert u van snelle afhandeling van uw vragen of problemen met betrekking tot uw website. Voor uitgebreidere aanpassingen aan uw website zal cbsolutions een nieuwe offerte opstellen.
 1. Levering en Leveringstijd 
  1. De benodigde gegevens, teksten en/of afbeeldingen worden tijdig via de e-mail door de opdrachtgever aangeleverd bij cbsolutions.
  2. cbsolutions gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of afbeeldingen zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
  3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt cbsolutions eerst een basisontwerp of laat deze door derden maken en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan cbsolutions. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een termijn van twee weken reageert op het basisontwerp, gaat cbsolutions ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een termijn van twee weken uitblijven van zulke reacties gaat cbsolutions over tot het voltooien van de volledige website.
  4. Mocht cbsolutions onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan cbsolutions alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij cbsolutions een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
  5. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.
  6. Door cbsoltuions gemaakte websites worden na betaling van de volledige factuur (zie overeengekomen offerte) aan de opdrachtgever opgeleverd. Hierbij worden inloggegevens overgedragen aan de opdrachtgever.
 1. Overmacht 
  1. cbsolutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer cbsolutions als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
  2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal cbsolutions alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en cbsolutions geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door cbsolutions tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden naar rato.
  3. cbsolutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop cbsolutions geen invloed kan uitoefenen.
 1. Prijzen 
  1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
  2. Cbsolutions heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 1. Betalingsvoorwaarden 
  1. Na het akkoord gaan met de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website of andere diensten gesloten tussen de opdrachtgever en cbsolutions en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
  2. De opdrachtgever dient 50% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na akkoord gaan met de offerte, op bankrekening NL64KNAB0400633973 o.v.v. “Aanbetaling” en uw factuurnummer. cbsolutions houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De inloggegevens van de website zijn in bezit van cbsolutions totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag worden de inloggegevens voor de website vrijgegeven.
  3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. cbsolutions stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
  4. Twee weken na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
  5. In genoemde gevallen behoudt cbsolutions zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
  6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn  (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
  7. Indien de betalingstermijn van 14 dagen is overschreden, wordt door cbsolutions een betalingsherinnering gestuurd. Deze betalingstermijn is zeven dagen. Hierna volgt een tweede (tevens de laatste) betalingsherinnering, tevens met een betalingstermijn van zeven dagen.
  8. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door DASincasso incassotarief.
  9. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering cbsolutions hiervan op de hoogte te stellen via een e-mail. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
  10. Indien cbsolutions een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal cbsolutions het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 1. Onderhoudscontracten 
  1. Deze voorwaarden gelden voor een onderhoudscontract voor onbepaalde tijd bij een bestaande website voor maandelijks onderhoud.
  2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het doen van technische updates, maken van een back-ups, oplossen van technische problemen en eventueel toevoegen van nieuwe tekst en/of afbeeldingen.
  3. De opdrachtgever is verplicht een maandelijks bedrag van € 45,- over te maken aan cbsolutions waarmee de opdrachtgever recht heeft op één uur onderhoud per maand.
  4. Meerwerk wordt van tevoren besproken met de opdrachtgever. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief van € 55,-.
  5. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt er maandelijks aan het einde van de maand door cbsolutions aan de opdrachtgever een factuur gestuurd. Zodra er meer dan één uur werktijd aan onderhoud is uitgevoerd of extra werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt dit bijgeschreven op de maandfactuur van het onderhoud.
  6. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
  7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden.
 2. Copyright 
  1. Al het door cbsolutions vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van cbsolutions niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites en/of social media dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door cbsolutions gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door cbsolutions vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij cbsolutions een contract is aangegaan.
  2. Het eigendom van door cbsolutions verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij cbsolutions, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval zal cbsolutions hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is cbsolutions gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  3. cbsolutions behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 1. Strippenkaarten
  1. In geval van afname van meerdere diensten bij cbsolutions door de opdrachtgever is het praktisch om een strippenkaart aan te schaffen.
  2. Een strippenkaart bestaat uit 5 werkuren. De kosten voor één strippenkaart zijn € 250,-.
  3. Een strippenkaart is één jaar geldig vanaf de datum dat de strippenkaart wordt aangeschaft.
  4. Wanneer er nog één uur resterende werktijd over is, ontvangt de opdrachtgever hierover bericht.

 

 1. Aansprakelijkheid 
  1. Voor zover cbsolutions bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop cbsolutions weinig of geen invloed kan uitoefenen kan cbsolutions op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met cbsolutions het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met cbsolutions.
  2. De opdrachtgever vrijwaart cbsolutions voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van cbsolutions.
  3. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. cbsolutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. cbsolutions is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
  4. cbsolutions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
  5. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. cbsolutions wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan cbsolutions aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
  6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die cbsolutions mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
  7. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan cbsolutions. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die cbsolutions daardoor lijdt.
 2. Reclamatie
  1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten per e-mail te melden aan cbsolutions, waarna cbsolutions deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan cbsolutions binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
  2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 3. Buitengebruikstelling 
  1. cbsolutions heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens cbsolutions niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. cbsolutions zal de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van cbsolutions kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door cbsolutions gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.
 4. Wijziging van de voorwaarden 
  1. cbsolutions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 5. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen cbsolutions en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Onze Algemene voorwaarden zijn met zorg samengesteld en voor het laatst aangepast in mei 2021.
Voor vragen en/of opmerkingen over onze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met: info@cbsolutions.nl